Lemon

Recipe: Tasty Lemon πŸ‹ Pudding Cake

0
(0)

Lemon πŸ‹ Pudding Cake.

You can have Lemon πŸ‹ Pudding Cake using 10 ingredients and 6 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of Lemon πŸ‹ Pudding Cake

 1. You need 1 box of Lemon πŸ‹ Cake Mix.
 2. You need 1 cup of water.
 3. Prepare 1/3 cup of vegetable oil.
 4. You need 1 tablespoon of lemon peel (grated).
 5. You need 3 of eggs.
 6. Prepare 2 boxes of instant lemon pudding and pie filling.
 7. You need 3 cups of milk.
 8. Prepare Splash of vanilla extract.
 9. You need of Whip cream, for the topping.
 10. It’s of Butter cooking spray.

Lemon πŸ‹ Pudding Cake instructions

 1. In a large bowl beat : lemon cake mix, water, oil, eggs and lemon peel with an electric mixer……
 2. Pour mixture into a glass 13×9 baking pan that has been sprayed with butter cooking spray……
 3. In another bowl beat the 2 boxes of pudding mix with the milk and vanilla extract……Your mixture will be smooth……I also squeezed the juice out of the lemon that I zested and added that to the pudding mixture to give it a more lemon πŸ‹ flavor, if you do that just make sure you don’t add the seeds from the lemon to the cake batter !!!!.
 4. Next add the pudding mixture over the top of the cake batter mixture in the glass baking pan…….
 5. Bake for 1 hour in a 350 degree oven…It should be golden brown on the top…….
 6. Serve warm with whipped topping and enjoy πŸ˜‰!!!.

Recipe: Tasty Lemon πŸ‹ Pudding Cake

How much do you like this recipe?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this recipe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Low Stock Due To Huge Demand
FREE NuFlo PM2.5 Breathing Mask!
Get It Now
FREE NuFlo PM2.5 Breathing Mask!
Low Stock Due To Huge Demand
Get It Now!